Nouveautés

3167 résultats

TAELMAN (P.), VAN ORSHOVEN (P.)

De Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op bestrijden van gerechtelijke achterstand doorgelicht. In dit boek worden eerst de geschiedenis, de krachtlijnen en de werking in de tijd van de wet geduid. Vervolgens komen de fundamentele wijzigingen op het vlak van de ingereedheidbrenging (de nieuwe invulling van artikel 747 Ger. W., de opheffing van artikel 751 Ger. W., de nieuwe inhoudelijke vereisten voor de conclusies, de syntheseconclusie, het voorafgaand aan de pleitzitting neerleggen van de stavingsstukken, enz.) aan bod. Ten slotte wordt stilgestaan bij de (grotere) verantwoordelijkheid die aan partijen en rechters inzake het procesverloop wordt opgedragen. De precieze inhoud van het "recht op pleidooi", het "vraagrecht" van de rechter, de herijkte nietigheidsleer, de bijgestelde regelen i.v.m. de heropening van debatten, het beraad, de samenstelling van de rechtbank en de uitspraak, alsook de nieuwe bepalingen over het procesrechtsmisbruik passeren de revue. Auteurs : B. Allemeersch, B. Deconinck, P. Taelman, P. Van Orshoven en S. Voet Verbergen. die keure, 2007.

FLEERACKERS (Frank)

Het Recht van de Filosoof - Juridisch glossarium voor geschillenregeling. Deze nieuwe editie verkent vormen van rechtsdenken die aansluiten bij een nieuwe complexe wereld gekenmerkt door differentiatie en dynamiek, terwijl het klassieke recht verankerd is in statisch formalisme. Dit wordt toegepast op de geschillenregeling. Larcier, 2009.

DE VISSCHERE (F. E.)

Het gemeentelijk belastinggebied en de financiele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten, met een vergelijkende studie van het Nederlandsche en het Belgische stelsen. Bruylant - Standaard-Boekhandel. 1938.

GRATIOT (L.), MECARY (C.), BENSIMON (S.), FRYDMAN (B.), HAARSCHER (G.)

Art et techniques de la plaidoirie aujourd'hui. 1995. Ed. Berger-Levrault.

JUDO (Frank)

Kent u de termijn nog? : termijnregelingen in en buiten de procedure. Referatenbundel samengesteld door Vlaams Pleitgenootschap - Balie van Brussel. Larcier, 2004.

Vlaamse Conferencie bij de Balie te Antwerpen

KORT GEDING. Larcier, 2009. Steven Betz, Herman Braeckmans, Marco Schoups, Frederik Swennen, Alex Tallon, Tom Toremans, Hendrik Vanhees, Stijn Verbist, Wendy Weckhuysen. Dit werk behandelt het kort geding in diverse takken van het recht: gemeen recht, handelsrecht, bouwrecht, vennootschapsrecht, intellectuele rechten, administratief recht en het personen- en familierecht.

WOUTERS (Jan), DE MEESTER (Bart)

The WORLD TRADE ORGANIZATION - A Legal and Institutional Analysis. The World Trade Organization, set up in 1995, has become a centrepiece of global economic governance in a fragmented international legal and institutional system. The WTO oversees an extensive body of international trade rules. But it has also become a widely contested organization, as its trade rules affect a great variety of rules and policies on environmental protection, public health, technical standards, cultural diversity, financial stability and professional qualifications. Whether it likes it or not, the WTO is put at the centre of global economic governance and no internationally oriented legal practitioner, government official, academic or student can afford to neglect this swiftly developing body of law. This book introduces the institutional and substantive legal aspects of the WTO. It thereby addresses both the vertical interactions of WTO law with domestic legal systems and the horizontal interactions between WTO rules and other areas of international regulation. Starting from the history and theory of international trade law, the book discusses the content and application of the basic principles in the different WTO agreements. Furthermore, it also clarifies the decision-making processes and dispute settlement system of the WTO. International Law. Intersentia, 2007.

VERSTAPPEN (Jan), VANDERMOTTEN (Patrick), VANDERKERKEN (Caroline)

Tien jaar nieuwe fiscale procedure: een evaluatie voor en vanuit de praktijk.Het werk bevat bijdragen van : Luc Boeynaems, Patrick Lauwers, Luc Van Helshoecht, Paul Van Orshoven, Caroline Vanderkerken, Patrick Vandermotten, Georges Verhoeven, Jan Verstappen. In dit werk evalueren de diverse actoren in de fiscale procedure (advocaten, magistraten, ambtenaren) vanuit hun praktijkervaring de nieuwe fiscale procedure, met bijzondere aandacht voor de knelpunten die aan het licht zijn gekomen. Larcier, 2009.

TILLEMAN (Bernard)

Lastgeving. APR Algemene Practische Rechtverzameling. Ingenaaid, uitgave 1997.

MAECKELBERGH (Willy)

Liber Amicorum Maeckelbergh : Fiscaliteit op de vooravond van de XXIste eeuw. Fiscale Hogeschool Brussel, 1993.

DE CORTE (Rogier)

Kan dit nog Liber amicorum Rogier De Corte. M. De Busscher, B. De Groote, J. De Puydt, A. Doolaege, E. Forrier, P. Taelman, W. van Eeckhoutte.Naar aanleiding van het emeritaat van Prof. Dr. Rogier de Corte in oktober 2007, werd een Liber Amicorum opgesteld, waarin collega's-vrienden wetenschappelijke en/of persoonlijke bijdragen leveren betreffende terreinen of thema's waar ook de gela ...

STORME (Marcel)

Liber Amicorum Tijdschrift voor privaatrecht en Marcel Storme. T. P. R. 2004.

MAERTENS (Guido Mgr.)

Ethiek & Politiek. Liber Amicorum Mgr. Guido Maertens. Groot-Bijgaarden/ Leuven, Scoop/ Overlegcentrum voor christelijke ethiek, 1995.

TILLEMAN (B.), CLAEYS (I.) (eds.)

Buitencontractuele aansprakelijkheid. Die keure, (Recht en onderneming 11). 2004.

COLLON (Laurent)

Droit immobilier : le statut juridique de l'agent immobilier. Larcier, 2004.

VERBEKE (Alain)

Goederenverdeling bij echtscheiding. Maklu 1991. Bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van Antwerps Notariaat 1992 en de Vijfjaarlijkse Prijs Baron Emile Van Dievoet 1994.

WILMS (W.)

De ingebrekestelling & de kwijtende verjaring. 1985. (Prolegomena Nr 8).

STASSIJNS (E.)

Pacht. APR Algemene Practische Rechtverzameling. Uit. 1997. Dit lijvige werk behandelt op exhaustieve wijze alle aspecten van de pachtovereenkomst in ruime zin. U vindt er een unieke synthese van de uitgebreide literatuur en rechtspraak hieromtrent. De auteur laat geen enkele gelegenheid onbenut om alle problemen en alle toepassingsmogelijkheden die zich in uw dagelijkse praktijk kunnen voordoen, te bespreken en nauwgezet te analyseren.

VANDENBERGHE (H.), VAN OEVELEN (A.), VUYE (H.), WYNANT (L.)

Overheidsaanprakelijkheid. Instituut voor Onrechtmatige daad. die keure, 2005.

ENGELS (Christian)

Bibliotheek van Gerechtelijk Recht. Kluwer. Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de daarbijhorende rangregeling. Zeer zeldzaam, gebonden, uitgave 1981.

Annales du droit luxembourgeois (8)

Revue de droit luxembourgeois paraissant tous les ans, sous la direction de M. Thewes & D. Spielmann. Volume 8-1998. Ed. 1999.

ROSENNE (Shabtai)

The World Court - What it is and how it works. Fifth completely revised edition - Martinus Nijhoff Publishers, 1989, hard cover, 320 pp.

SOHN (Louis B.)

Contemporary Issues in International Law. - Essays in Honor of Louis B. Sohn. Edited by Thomas Buergenthal. N. P. Engel, Publisher, Kehl, Strasbourg, Arlington. 1984, hard cover, (VIII,571 pp.)

DIJK (P. L.)

Met recht verenigd; notariele en privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. P.L. Dijk.Bijdragen uit de bundel: - De persoon P.L. Dijk / HS Dijk HET NOTARIAAT - Het Nederlandse notariaat en zijn struktuur / AG Lubbers - Over Ars Notariatus en nog een en ander / A Pitlo - Notariaat en wetgeving / JM Polak HUWELIJK, SCHENKEN EN VERERVEN - Van de begiftigde schenker en de begeesterde begiftigde / G van der Burgt - Hebreeuws huwelijksgoederenrecht in Bijbelse tijden / S Gerbrandy - De bescherming van de schenker naar huidig en komend recht / E Cohen Henriquez - Het grensgebied tussen huwelijksvoorwaarden en echtscheidings-convenant / EAA Luijten - Een greep uit de saisine / JJR Polman ONROEREND GOED - Samenhang tussen de vereisten voor bescherming van een derde-verkrijger / FHJ Mijnssen - De overdrachtsbelasting en het NBW / JK Moltmaker - Het exclusief gebruiksrecht in het appartementsrecht / G Verdoes Kleijn RECHTSPERSONEN, MEDEZEGGENSCHAP - De vertegenwoordiging van kerkelijke rechtspersonen / LC van Drimmelen - Dijk en doelmatige democratisering (of te wel: D tot in de derde macht) / JMM Maeijer - De verbintenis in het rechtspersonenrecht / TJ van der Ploeg - Bescherming van kapitaal. Of van vermogen / AHM Santen - Toedoen en vertegenwoordigingsschijn bij rechtspersonen / P van Schilfgaarde - Ondernemingskamer en Wet op de ondernemingsraden / J van Slooten - De nieuwe stem van de beroepsvoetballer / HT van Staveren - Lijst van publikaties van PL van Dijk.Gouda Quint BV, 1986, 276 pg.

LESGUILLONS (Henry)

Les garanties bancaires dans les contrats internationaux. Colloque de Tours, juin 1980. feduci. (Responsable scientifique).Fondation pour l'Etude du Droit et des Usages du Commerce International - feduci.

EVERS (Freddy)

KIEZEN tussen recht en RECHTVAARDIGHEID. die keure, 2009.De rechter kreeg door de lawine aan wetgeving die de nieuwe samenleving vereiste een breder speelveld maar ook meer armslag: bovendien evolueerde de impact van de rechterlijke uitspraak van eerder maatschappijbestendigend naar maatschappelijk richtinggevend. En is de invloed van de rechter op de samenleving gegroeid. Ter gelegenheid van zijn pensionering, wil Freddy Evers met dit boek een aantal opstellen aanbieden die kunnen leiden tot kritische (zelf)reflectie over de boeiende maatschappelijke opdracht die een rechter vervult.

MOSSELMANS (Sven)

VOOGDIJ. Het voogdijrecht werd in 2001 en 2003 grondig hervormd, wat in de praktijk vaak tot onduidelijkheid leidt. Deze nieuwe titel in de reeks APR maakt u wegwijs en geeft een exhaustief overzicht van het nieuwe voogdijrecht. 2004.

DECLERCQ (Raoul)

Onderzoeksgerechten. Sept. 1993-Algemene Practische Rechtsverzameling.

GUILLEMYN (Carole)

Cession de fonds de commerce, d'entreprises, d'actions. Creadif 1996.

Rechten ende costvmen van Antwerpen

Ordonnantie ende verhael vanden stijl ende maniere van procederen voor amptman, burghemeester ende schepenen der stadt van Antwerpen. First published in 1582. Includes two items with special t.p. (both printed in 1660): Ordonnantie ende verhael vanden stijl ende maniere van procederen voor amptman, burghemeester ende schepenen der stadt van Antwerpen (p. [233]-268); By-voechsel van de costumen van Antwerpen (p. [269]-284). Includes index. With: Brabant (Duchy). Die Blyde Incomste den Hertochdomme van Brabant. Tot Ceulen : [s.n.], in 't jaer Christi 1660 -- Interpretatie ende verclaringhe van seeckere twijfelachticheden ende swaricheden die voorgevallen zijn inde Ordonantie ende Eeuwich Edict vande Eerts-Hertoghen onse souvereyne princen vanden xij. Julij in dit jaer M.DC.XI ... Tot Ceulen : [s.n.], in 't jaer Christi 1660. Reliure plein velin, traces d'une ancienne mouillure qui n'affecte pas le texte.

DE WEERDT (I.)

Taalgebruik in het bedrijfsleven. 3e herwerkte en volledig bijgewerkte druk. 1980, Kluwer.

CLOQUET (Alain)

Factuur. In deze verhandeling werd de stof bijgehouden tot 1 januari 1954.

RALSTON (J. H.)

International arbitration from Athens to Locarno. Stanford Univ. Press. 1929.

COURT of JUSTICE of the EUROPEAN COMMUNITIES

by D. G. Valentine . Volume one : Jurisdiction and procedure + volume two : Judgments and documents 1954-1960. London Stevens & Sons, 1965. Hardcovers.

VAN NESTE (J.)

Ter wille van mensen: bijdragen van Fernand van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat. UFSIA en MAKLU-Uitgevers, 1997.

DE WEERDT (Ivo)

Taalgebruik in het bedrijfsleven. Commentaar bij de wet van 2 augustus 1963. Met kaart!

SWENNEN (H.)

Handelspraktijken - Dienstmerken - Ambulante handel. Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten - U. I. A. 1989.

VAN GERVEN (Dirk)

Handboek Verenigingen. De verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, de verenigingen zonder winstoogmerk (VZW's), de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de beroepsverenigingen en de buitelandse verenigingen. Biblo, 2002.

JURA FALCONIS LIBRI (ed.)

De V.Z.W. naar huidig en komend recht. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 17 maart 2000, Georganiseerd onder voorzitterschap van Prof. Dr. Koen Geens. Brussel, Larcier, 2000, 323 blz.

DENEF (M.), DE LEENHEER (J.), DESCHRIJVER (D.), HELLEMANS (F.), KILESSE (A.), SERVAIS (J.-L.), STEMPNIERWSKY (Y.), TAS (R.), TILLEMAN (B.), VAN BOVEN (R.) WAUTERS (B.), WAUTERS (M.)

VZW en stichting. Economisch, handels- en vennootschapsrecht. die keure, 4.2- 2005.

BENOIT-MOURY (A.), COUSY (H.), TILLEMAN (B.) (eds)

Le fonds de commerce- De handelszaak - Ingebond. die keure + IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsultenten + IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. 2001.

Orde van Advocaten Kortrijk

Internationale aspecten in de verschillende takken van het recht. (Permanente vorming 2004-2005). Larcier, 2005. Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding, Kristof Cox, Eric Dursin, Johan Erauw, Erna Guldix, Gunter Maes, Marta Pertegas Sender, Guy Stessens, Anne-Marie Van den Bossche, Geert Van Hoorick, Patrick Wautelet, Frank WijckmansReeks Permanente vorming Orde van Advocaten KortrijkDeze bundel bevat een aantal grondige en stevig wetenschappelijk onderbouwde analyses van de invloed en doorwerking van het internationaal en het Europees recht op de dagdagelijkse juridische praktijk in de diverse rechtstakken.

CERFONTAINE (J.) e. a.

Fundamenteel Wetboek Handelsrecht. Eerste editie, Nederlands. Larcier, 2007.

CASHIN RITAINE (Eleanor) & LEIN (Eva) eds.

The UNIDROIT Principles 2004. Their Impact on Contractual Practice, Jurisprudence and Codification. Reports of the ISCD Colloquium (8/9 June 2006). Swiss Institute of Comparative Law (ISDC). In cooperation with: International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Schulthess (56).

Rijksuniversiteit te Leiden

Opstellen over het thema vrijheid en recht uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaander Rijksuniversiteit te Leiden. Kluwer,-Deventer, 1975.

W. Debeuckelaere en D. Voorhoof (Editors)Auteurs: A. Heyvaert, F. Ost, F. Rigaux, F. Tulkens, S. Van Drooghenbroeck, W. van Gerven, M. Van Hoecke, J. Van Langendonck, J. Vande Lanotte, E. Wymeersch...

En toch beweegt het recht. Welke maatschappelijke invloeden bepalen de bedding van het recht? Preadviezen werden voorbereid op het domein van de rechtstheorie (F. Ost en M. Van Hoecke), het personen- en gezinsrecht (A. Heyvaert), het socialezekerheidsrecht (J. Van Langendonck), het bestuursrecht (J. Vande Lanotte), het financieel recht (E. Wymeersch), het Europees gemeenschapsrecht (W. van Gerven), het EVRM en het Europees Mensenrechtenhof (F. Tulkens en S. Van Drooghenbroeck) en het internationaal strafrecht en de mensenrechten (F. Rigaux)...die keure, Tegen spraak (23), 2003.

KRUISSEN (B.H.G. )

Retentierechten in het vervoer - Gebruik van wettelijke en contractueel bedongen retentierechten. Uitgeverij Paris, 2008.In het Nieuw BW is een algemene wettelijke regeling opgenomen ter zake van het retentierecht. Daarnaast zijn er verspreid over het BW enige bijzondere bevoegdheden toegekend tot het uitoefenen van een retentierecht. In het kader van dit boek zijn van belang de retentierechten die zijn toegekend aan de verschillende vervoerders in Boek 8 BW.

BRUINS SLOT (M. J.)

De overeenkomst van goederenvervoer per spoor. De combinatie van de actualiteit en de juridische veranderingen die op stapel staan op het gebied van het spoorvervoer is de aanleiding voor het onderwerp van dit boek: de overeenkomst van goederenvervoer per spoor. De Rotterdamse haven, samen met de andere West-Europese zeehavens, dreigt vast te lopen door de explosieve groei van het containervervoer. Dit leidt tot capaciteitsproblemen van de Rotterdamse haven en tot lange wachttijden voor met name de binnenvaart. Het voor de hand liggende alternatief, het wegvervoer, kan geen oplossing bieden: files. Door deze capaciteitsproblemen en de grote vertragingen worden vervoerders gedwongen goederen per spoor te vervoeren. Dit maakt dat het belang van het spoorvervoer zal toenemen. Uitgeverij Paris, 2006.

MARTIUS (H.P.A.J.)

Elektronisch handelsrecht. De juridische aspecten van elektronische communicatie in het handelsrecht. Uitgeverij Paris, 2008. Dit boek behandelt de juridische aspecten van elektronische communicatie in het handelsrecht met bijzondere aandacht voor het verzekerings- en vervoerrecht.Achtereenvolgens worden de juridische aspecten van communicatie langs elektronische weg in het handelsrecht, de verklaring langs elektronische weg, het elektronische overeenkomstenrecht, elektronische algemene voorwaarden, het elektronische verzekeringsrecht en elektronische documenten in de vorm van de vrachtbrief en het cognossement bij vervoer over de weg en het water behandeld.

STIJNS (Sophie)

VERBINTENISSENRECHT - Boek 2. Die Keure, 2009

DE GROOF (Jan), SPASSKAYA (Veronica, ROSHKOV (Igor)

Shaping New Legislation on Education in Russio. Acco, Leuven, 1997.

OOSTERVELD-EGAS REPARAZ (M. C.), VUYK-BOSDRIESZ (J.B.), van KANTEN (E. F.), VERBIEST-HERGESELL

Juridisch woordenboek NEDERLANDS-SPANS met register Spaans-Nederlands - Diccionario Juridica NEERLANDES-ESPANOL con indice alfabetico espanol-neerlandes. 1990 Maklu Uitgevers - T. M. C. Asser Instituut. 371 blz, gebond.

De VUYST (B.)

HANDBOEK OCTROOIEN. Reeks: Praktijkboeken Handelsrecht. Die Keure, 2006.

JANSSENS (Paul)

FISCAAL RECHT GEBOEKSTAAFD. Geschiedenis van het Belastingrecht van Perkament tot Databank. Brussel, W. Maeckelbergh, 1995. Gebonden. 264 p. Ills. Fiscaal Recht Geboekstaafd is een huldebetoon aan Albert Tiberghien n.a.v. zijn 80ste verjaardag.( Exemplaire personnel de A. Tiberghien avec un envoi de W. Maeckelbergh, reliure luxueuse pleine peau).

VAN HECKE (Georges)

Miscellanea Georges Van Hecke. Verzamelde geschriften - Choix d'articles - Selected writings. Kluwer rechtswetenschappen, 1985. ( xviii + 334p., linnen band met goudopdruk.).

GARAPAGON (Antoine)

Les JUGES - Un pouvoir irresponsable. Essai collectif sous la direction d'A. Garapagon. Collection "Justement" par H. Epineuse. Paris, 2003.

LOKIN (J. H. A.), ZWALVE (W. J.)

Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis. Gronigen, tweede druk, 1992.

TALLON (Alex)

De Wet op de Marktpraktijken: procedure en sancties. Reeks Bibliotheek Handelsrecht - Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele rechten. Larcier, 2012. Het boek geeft een doorlichting van de procedurele aspecten van de recente wet 6 april 2010 op de marktpraktijken en de bescherming van de consument.Deze nieuwe wetgeving die twee nieuwe wetten behelst, enerzijds de WMPC, anderzijds de procedureregels die hierop van toepassing zijn (of de RPWMPC) heeft een aantal wijzigingen aangebracht op het vlak van de procedure. Ze heeft de belangrijkste verworvenheden van de procedureregels van de vordering tot staking behouden, en dan wordt meer bepaald verwezen naar de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, maar ook naar deze evolutie die, gesteund door de Europese wetgever, de consumentenbescherming meer en meer ingang doet vinden in het economisch recht.Het werk analyseert op een systematische en grondige manier de stakingsvordering inzake handelspraktijken.Het is een praktijkgerichte handleiding voor eenieder die te maken heeft met een vordering tot staking of een strafvordering op grond van deze wet. Zo worden de verschillende stappen van de procedure overlopen en wordt aandacht besteed aan een reeks verweermiddelen die doorgaans worden gebruikt.

von SCHMID (Jhr. Dr. J. J. )

Rechtsphilosophie en bijdrage tot inzicht in het recht als maatschappelijk verschijnsel en Sociologische rechtsidee. Gebonden, uitgave De Sikkel, 1937.

SOEN (Violet)

Geen pardon zonder paus! Studie over de complementariteit van het pauselijk en het koninklijk pardon (1570-1574) en over pauselijk inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576). Voor het jaar 2004 heeft de Klasse van de Menswetenschappen de inzending bekroond van mevrouw Violet Soen Geen pardon zonder paus! Studie over de complementariteit van het pauselijk en het koninklijk pardon (1570-1574) en over pauselijk inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576). De leescommissie loofde het werk voor de methodiek, het bijzonder grondige onderzoek van het bronnenmateriaal verspreid over 16 bewaarplaatsen, de eruditie en de historische kritiek.

Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad - Conseil des Femmes Francophones de Belgique

De vrouw in de Europese Unie: Referatenboek studiedag Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad, 3 juni 1994 = Conseil des Femmes Francophones de Belgique : La femme dans l'Union europeene : actes du Colloque, le 3 juin 1994. Acco Leuven/Amersfoort, 166p.

ASHWORTH (Andrew)

Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure. (The Hamlyn Lectures).Based on the 53rd series of Hamlyn Lectures presented by Professor Andrew Ashworth, this book explores the justification for honouring human rights in the context of criminal procedure, and subsequently examines the way in which both the Strasbourg Court and the British Courts have dealt with the problem of whether to uphold human rights when faced with pressing arguments of public interest.The British government's approach to this conflict is also considered. The book focuses upon some of the key debates in contemporary law and politics, including:-Are human rights just rhetorical aspirations? Are we developing a ""human rights culture"" in this country? Should procedural rights give way in the face of ""public safety"" arguments? Sweet & Maxwell, 2002.

VAN PARIJS (Philippe)

Linguistic Justice for Europe & for the World. In Europe and throughout the world, competence in English is spreading at a speed never achieved by any language in human history. This apparently irresistible growing dominance of English is frequently perceived and sometimes indignantly denounced as being grossly unjust. Linguistic Justice for Europe and for the World starts off arguing that the dissemination of competence in a common lingua franca is a process to be welcomed and accelerated, most fundamentally because it provides the struggle for greater justice in Europe and in the world with an essential weapon: a cheap medium of communication and of mobilization. Oxford, 2011.

BELSER ( Eva Maria), HANSON (Karl) , HIRT (Alexandra)

Sourcebook on International Children's Rights. Stampfli Publishers Ltd. Berne. 2009. - This collection of basic international instruments dealing with children's rights contains international conventions, declarations, recommendations and other documents specifically applicable to children. Besides the Convention on the Rights of the Child, its two Optional Protocols and the most significant documents issued by the Committee on the Rights of the Child, it also includes international instruments related to private international law, child labour, education, juvenile justice and children victims of traffick-ing. In addition, the collection incorporates the International Bill of Human Rights, the UN Millennium Declaration and key regional human rights instruments which are all equally important for interpreting children's rights. This sourcebook will be a valuable companion for numerous practitioners working in the area of children's rights, both on the national and on the international level. It will also enable students of interdisciplinary academic programmes in children's rights to have simple and reliably access to the international documents that make up the core of international legal sources in children's rights. 613 pp. English.

LAFFRANQUE (Julia)

Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions. Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn 2012. Volume 2 - The Interface Between European Union Energy, Environmental and Competition Law. The Reports have been published by Tartu University Press.

PETERS (Tony) - E. Fattah and S. Parmentier (eds.)

Victim policies and criminal justice on the road to restorative justice. Essays in honour of Tony Peters. On October 1st, 2001, Tony Peters retired as a professor of criminology at the K.U. Leuven, after 35 years of intensive academic activity thus concluding a distinguished career in teaching and research. During his long tenure, Tony Peters has had a considerable impact and has left an unmistakable print on may: students, colleagues, researchers, professionals, criminal justice practitioners, etc. They all admired his personal qualities and his amazing ability to make the link between criminological theory and praxis. It is not surprising, therefore, that when the news of his impending retirement became known, many of his national and international colleagues expressed a desire to see a collection of essays published in his honour, and readily agreed to personally contribute to that collection. Leuven University Press, 2001. Samenleving Criminaliteit et Strafrechtspleging.

BENEDEK (Wolfgang) and YOTOPOULOS-MARANGOPOULOS (Alice)

Anti-terrorist Measures and Human Rights. Papers from a symposium organized on the initiative of the Marangopoulos Foundation for Human Rights, by the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy and the Diplomatic Academy of Vienna held in Vienna on 30-31 October 2002. At head of title: Marangopoulos Foundation for Human Rights, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy. Includes bibliographical references and index.

Anglais