Catalogue

3123 résultats

BEDJAOUI (Mohammed)

Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité. 1994.Bruylant, 1994. Relié, 634p.L'apparent regain de faveur de I'ONU et surtout l'évolution récente des relations internationales posent en termes renouvelés la question du contrôle et la légalité des actes du Conseil de sécurité. Les difficultés théoriques et pratiques d'un tel contrôle, les améliorations qu'il est envisageable d'y apporter, mais aussi la conviction qu'il est nécessaire de perfectionner le système actuel ont conduit M. Bedjaoui à publier une intéressante étude aux éditions Bruylant.

BEELE (Benoit), HUYSENTRUYT (Jonathan), VERHAEGHE (Gudrun), LALLEMAND (Fabienne), WEYN (An)

Het bestuur van een NV. Vennootschapsrechtelijke, sociale en fiscale aspecten - een leidraad voor de praktijk. Ce vade-mecum en néerlandais constitue le guide quotidien par excellence pour tout administrateur (délégué), directeur et membre du comité de direction d'une société anonyme (SA), ainsi que pour les actionnaires, commissaires, réviseurs d'entreprise, experts-comptables, notaires, juristes d'entreprise et avocats:Bent u bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of lid van het directiecomité van een naamloze vennootschap? Of komt u als aandeelhouder, commissaris, bedrijfsrevisor, accountant, notaris, bedrijfsjurist of advocaat in contact met deze personen?Dan vormt "Het bestuur van een NV" voor u het ideale vademecum om dagelijks bij de hand te hebben. In dit boek vindt u duidelijke informatie, eenvoudig en ter zake, over de vennootschapsrechtelijke, sociale en fiscale aspecten van het bestuur van een NV, en dit alles op maat van ondernemers en van elkeen die rechtstreeks met hen in contact komt.Niet alleen de regels toepasselijk op de raad van bestuur, maar ook deze op het directiecomité en op het dagelijks bestuur komen aan bod. Tal van bevoegdheden en verplichtingen worden overzichtelijk toegelicht. U weet meteen wat kan en wat niet kan.Het boek bevat tips en aanbevelingen en is eenvoudig te hanteren via de diverse inhoudstabellen die u onmiddellijk leiden naar de informatie waarnaar u op zoek bent. Kortom, zeker een meerwaarde.

BEERNAERT (Marie-Aude), BOSLY (Henri-D.), CESONI (Maria Luisa), DE RUE (Maïté), DE VALKENEER (Christian), DELANNAY (Axel), FLORE (Daniel), LEROUX (Olivier), LUGENTZ (Frédéric ), MAGNIEN (Pierre), VANDERMEERSCH (Damien)

Les infractions : Volume 1 – Les infractions contre les biens. Larcier 2008-Collection Droit pénal. Véritable analyse détaillée et critique des infractions du Code pénal visées par les articles 461 à 566, cet ouvrage aborde de manière systématique et uniforme tous les crimes et délits contre les propriétés (les vols et extorsions, les vols et extorsions de matières nucléaires, les infractions liées à l’état de faillite, l’abus de confiance, l’escroquerie, la tromperie, la corruption, le recel et le blanchiment, les fraudes et les destructions, dégradations et dommages), les infractions relatives aux systèmes et données informatiques ainsi que les contraventions prévues par le Code pénal.

BEERNAERT (Marie-Aude), BOSLY (Henri-D.), CLESSE (Charles-Eric), DELANNAY (Axel) - INFRACTIONS

Les INFRACTIONS. Volume 2- Les infractions contre les personnes. Larcier, 2020, broché, 846pg.Véritable analyse juridique détaillée et critique des infractions visées par les articles 269 à 282, 327 à 331bis, 347bis, 392 à 422quater ainsi que 433ter à 457 du Code pénal, cet ouvrage aborde de manière systématique et uniforme la matière des crimes et délits commis contre les personnes (abstentions coupables, altération d'aliments, atteinte à l'honneur, entraves méchantes à la circulation, exploitation de la mendicité, harcèlement, homicide et lésions corporelles involontaires, homicide et lésions corporelles volontaires, marchands de sommeil, menaces, mutilation des organes génitaux, prise d'otages, rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité publique, torture, traitements inhumains et dégradants et traite des êtres humains).Il s'adresse tant aux praticiens du droit pénal, qu'ils soient magistrats, avocats, fonctionnaires de police, enseignants ou chercheurs, qu'aux juristes en général qui dans leurs domaines respectifs d'activités sont régulièrement confrontés à des questions touchant au droit pénal.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT

Van Gerven W. & Stuyck J. : Handels-en Economisch recht. Deel II : Mededinginsrecht : A : Handelspraktijken, 1985.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT - Algemeen deel

Algemeen deel - Veertig jaar later. Van Gerven (Walter), Lierman (Steven). 40 jaar na het eerste Algemeen deel van de reeks 'Beginselen van Belgisch privaatrecht' verschijnt de tweede uitgave van het inleidend deel van de 'Groene reeks'. Het is geen heruitgave: ingevolge de ontwikkeling van het Belgisch rechtssysteem kon deze uitgave niet anders dan veel ruimer worden opgevat dan de eerste. 40 jaar geleden was het mogelijk een algemeen deel te schrijven over alleen Belgisch privaatrecht. Nu, anno 2010, laat de juridische realiteit dit niet meer toe. Omdat het Belgisch recht een meergelaagd rechtsstelsel geworden is, is dit algemeen deel opgevat als een inleiding tot in België toepasselijk privaaten publiekrecht. Walter Van Gerven is professor emeritus aan de KULeuven, UTilburg en UMaastricht, gewezen advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie, en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België en van de Academia Europaea. Steven Lierman is docent aan de UA en referendaris bij het Hof van Cassatie.Algemeen deel - 40 jaar later - Mechelen, Kluwer, 2010, 603 p.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT V

Zakenrecht : Deel Ia + I b. DERINE Raymond, VAN NESTE Fernand, VANDENBERGHE Hugo. Gebonden. 1974.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT (VII)

DILLEMANS Roger. TESTAMENTEN. 1971.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT X

DEEL X : OVEREENKOMSTEN - Deel 2 : Bijzondere Overeenkomsten, A. Verkoop, Bewaargeving, Borgstelling. VANDEPUTTE Robert. Gebonden.1981.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT XIII/1 - 1975

VAN GERVEN W. : Handels-en Economisch recht. Deel I : Ondernemingsrecht, Antwerpen 1975, lijvig deel gebonden.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT XIII/1/A

DEEL XIII - HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT - DEEL I - ONDERNEMINGSRECHT (VOLUME A) HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT VOLUME A (BBP).VAN GERVEN, Walter, COUSY Herman, STUYCK Jules. 3de volledig herziene uitgave, 1989.De inleiding en het hoofdstuk over economisch grondslagenrecht beschouwen het geheel van het handels- en economisch recht en de wisselwerking tussen ondernemings-, mededingings- en marktordeningsrecht. Verder wijden deze 2 boeken zich aan het onderzoek van het statuut van de onderneming en de instrumenten waarover zij beschikt om haar doelstellingen te bereiken. Enkele hoofdstukken zijn : daden van koophandel, boekhoud- en jaarrekeningrecht, industriële eigendomsrechten, handelstussenpersonen, distributieovereenkomsten, bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT XIII/1/B

DEEL XIII - HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT - DEEL I - ONDERNEMINGSRECHT (VOLUME B).VAN GERVEN, Walter, COUSY Herman, STUYCK Jules. 3de volledig herziene uitgave, 1989.De inleiding en het hoofdstuk over economisch grondslagenrecht beschouwen het geheel van het handels- en economisch recht en de wisselwerking tussen ondernemings-, mededingings- en marktordeningsrecht. Verder wijden deze 2 boeken zich aan het onderzoek van het statuut van de onderneming en de instrumenten waarover zij beschikt om haar doelstellingen te bereiken. Enkele hoofdstukken zijn: daden van koophandel, boekhoud- en jaarrekeningrecht, industriële eigendomsrechten, handelstussenpersonen, distributieovereenkomsten, bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT (XIII/2/A)

J. STUYCK : Handels- en Economisch recht. Deel 2 : Mededingingsrecht : A. Handelspraktijken. 2e editie van "Handelspraktijken" door W. van Gerven en J. Stuyck. 2004. E. Story-Scientia.Het was van in 1985 geleden dat de eerste editie van Handelspraktijken verscheen. Ondertussen is er heel wat veranderd: in 1991 zag een nieuwe wet op de handelspraktijken het licht en in 1999 werd deze opnieuw ingrijpend gewijzigd. Deze nieuwe editie van Handelspraktijken werd bijgewerkt tot 1 september 2003. U vindt in het boek een overzichtelijke en toegankelijke synthese van de hele materie. Eerst komen de achtergronden, het toepassingsgebied van de wet en de vorderingsmogelijkheden, inzonderheid de vordering tot staking, aan bod. Daarna volgt het kernstuk van de materiële bepalingen in de handelspraktijkenwet: daden die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken. Tot slot worden de specifieke bepalingen behandeld over reclame, informatie en verkoopmethoden. Nieuw in deze editie zijn: - de regels van consumentenbescherming inzake onrechtmatige bedingen - overeenkomsten gesloten buiten de onderneming van de verkoper en overeenkomsten op afstand - de principiële toelaatbaarheid van vergelijkende reclame. Ook de verhouding van de wet handelspraktijken met het Europese recht en het mededingingsrecht wordt onder de loep genomen.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT XIII/2/A - 2015

STUYCK (Jules) - XIII. Handels- en Economisch recht - Deel 2. Mededingingsrecht.A. Handelspraktijken (vierde editie). In 2014 werd de wet marktpraktijken 2010 geïntegreerd in het Wetboek van Economisch Recht. Tevens werd richtlijn 2011/83/EU consumentenrechten in het Belgisch recht omgezet. Samen met belangrijke recente arresten van het Hof van Justitie waren dit voldoende redenen om na iets meer dan twee jaar een nieuwe editie te publiceren. Auteur Jules Stuyck maakt een kritische synthese van de materie die door Boek VI, van het Wetboek van Economisch Recht wordt behandeld en waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de belangrijke principes en onderliggende theorieën en verbanden. De rechtspraak werd door de auteur geselecteerd op basis van persoonlijke inzichten over wat belangrijker is en wat het niet is.Volgende nieuwe items worden in deze vierde editie behandeld:• Integratie van specifieke wetten (WHP 1971, WHPC 1991 en WMPC 2010) in het Wetboek van Economisch Recht• Omzetting Richtlijn 2011/83/EU Consumentenrechten in Boek VI Wetboek van Economisch Recht• Rechtspraak van het Hof van Justitie over richtlijn 2005/29/EG Oneerlijke Handelspraktijken en over richtlijn 2006/114 Misleidende en Vergelijkende Reclame.Wolters Kluwer, 612p., 2015.

BEGINSELEN van BELGISCH PRIVAATRECHT XIII/2/B

DEEL XIII - HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT - DEEL 2 -B Kartelrecht. VAN GERVEN W., MARESCEAU M., STUYCK J.Story-Scientia, 1985.

BEGUIN (Etienne), GREGOIRE (Michel)

Les sociétés en agriculture. Vingt ans après la loi sur la société agricole. Académia & Bruylant. Collection Patrimoine XXI. Rapports présentés à Louvain-la-Neuve lors du colloque de la Licence en Notariat des 4 et 25 février 1999.

BEHRENDT (Christian) & BOUHON (Frédéric)

INTRODUCTION à la THEORIE GENERALE de l'ETAT. Collection de la Faculté de Droit de l'Université de Liège. Larcier, 2010.

BEIGBEDER (Yves)

La représentation du personnel à l'Organisation mondiale de la santé.Bibliothèque de droit international Charles Rousseau. LGDJ, 1975. Broché, 289p.

BEKAERT (Herman)

Introduction à l'étude du droit. 3e édition revue et complétée. 1969.

BEKAERT (Herman)

Introduction à l'étude du droit. Broché, édition 1973. 4e édition mise à jour.

BEKAERT (Herman)

Liber amicorum, 1977 Gent. ing. (Table des matières disponible par fax ou e-mail.)

BEKAERT (Herman)

Théorie générale de l'excuse en droit pénal. Broché, édition Bruylant, 1957.

BEKAERT (H.), LEMPEREUR (N.), GUILMOT (P.), SCREVENS (R.) : CENTRE NATIONAL DE CRIMINOLOGIE

Les fluctuations de la criminalité en Belgique. T. I : 1964 à 66 (édition 74).+T. II : 1967 à 69 (édition 81) + T. III 1970-75 et 1980. 3 Vol. bien reliés

BELIARD (G.), RIQUIER (E.), WANG (X.)

Glossaire de droit international privé. Bruylant, 1992. Luxueusement relié, 299p.

BELLAL (Annyssa)

Immunités et violations graves des droits humains.Vers une évolution structurelle de l’ordre juridique international ? Bruylant, 20011. Collection : Collection de l'académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève. L'ouvrage aborde la problématique de l'immunité de juridiction des Etats lorsqu'elle se mesure à des cas de violations graves des droits humains. Il explore en profondeur le sujet mais également la jurisprudence des tribunaux confrontés à ces violations. Broché, état neuf, 265p.

BELLET (Daniel)

Le mépris des lois et ses conséquences sociales. Paris, 1918. Relié, 283 pp.

BELLEYME (M. de)

Ordonnances sur requêtes et référés selon la jurisprudence du tribunal de 1ère instance Département de la Seine. Formules et Observations. Troisième édition entièrement refondue et considérablement augmentée. 1855, (VII,584; 551 pg.), en bel état, les deux tomes reliés en un volume dos cuir, décorés, plats marbrés.

BELLIS (Marc), COIPEL (Michel), LE BRUN (Jean), POULLET (Yves), VAN WYMEERSCH (Charles)

Les lettres de patronage. Broché, édition Paris, 1984. Société d'Etudes Morales, Sociales et Juridiques et Fondation pour l'Etude du Droit et des Usages du Commerce International - feduci.Analyse juridique des lettres de patronage; Les lettres de patronage et leur environnement. Broché, 434p.

BELLOT (des Minières) M.

Régime dotal et communauté d'acquêts, sous forme de commentaire. 4 volumes bien reliés, édition Bruxelles, 1853.

BELSER ( Eva Maria), HANSON (Karl) , HIRT (Alexandra)

Sourcebook on International Children's Rights. Stampfli Publishers Ltd. Berne. 2009. - This collection of basic international instruments dealing with children's rights contains international conventions, declarations, recommendations and other documents specifically applicable to children. Besides the Convention on the Rights of the Child, its two Optional Protocols and the most significant documents issued by the Committee on the Rights of the Child, it also includes international instruments related to private international law, child labour, education, juvenile justice and children victims of traffick-ing. In addition, the collection incorporates the International Bill of Human Rights, the UN Millennium Declaration and key regional human rights instruments which are all equally important for interpreting children's rights. This sourcebook will be a valuable companion for numerous practitioners working in the area of children's rights, both on the national and on the international level. It will also enable students of interdisciplinary academic programmes in children's rights to have simple and reliably access to the international documents that make up the core of international legal sources in children's rights. 613 pp. English.

BELTJENS (Gustave)

ENCYCLOPEDIE du DROIT COMMERCIAL BELGE annoté d'après les principes juridiques, la doctrine des auteurs, les décisions des Cours et Tribunaux. T. I : Commerce en général. Bourses de commerce. Gage et Commission, Contrat de transport. Lettre de change et Billet à ordre. T. II : Des sociétés en général (C.c. art. 1832 à 1873). Des sociétés commerciales (Code de commerce, liv.Ier, titre IX : loi du 18 mai 1873-22 mai 1886). Annexe. Du régime des sociétés au Congo belge.T. III: Code de commerce : des assurances en général, sur la vie, de la mortalité infantile, contre les accidents, des faillites, de la procédure gratuite en matière de faillite, du concordat préventif, des conseils de prud'hommes.T. IV : Code maritime belge: Travaux préparatoires, des navires et de leur immatriculation, privilèges et hypothèques maritimes, publicité des documents hypothécaires, des propriétaires de navires, des équipages, Charte-partie ou contrat de louage maritime, du transport des passagers par mer, des assurances maritimes, de l'abordage, fins de non-recevoir et prescriptions, des bateaux, saisie et surenchère des navires et bateaux, abordages en mer, législation spéciale relative à la navigation maritime. 2e éd. mise à jour par Ed. Mechelynck. Les quatre volumes demi reliure cuir, état parfait. Bruxelles et Paris, 1910-1927.

BELTJENS (Gustave)

ENCYCLOPEDIE du DROIT CRIMINEL BELGE. Première partie : Le code pénal et les lois pénales spéciales annotés d'après : 1° Les principes juridiques; 2° La doctrine des auteurs belges et français; 3° Les décisions des cours et tribunaux. Bruxelles et Paris, 1901, 1363p.ENCYCLOPEDIE du DROIT CRIMINEL BELGE, en 2 parties. Partie 1: le Code pénal et les lois pénales spéciales (1901-1902) et partie 2 : le Code d'instruction criminelle belge : les principes juridiques, la doctrine des auteurs belges et français, les décisions des cours et tribunaux. Articles 1 à 406 et 407 à 643 (1903-1905). 2 vol. reliés demi-cuir, dos à nerfs, étiquettes de titre et tomaison, coins renforcés cuir. (Bibliothèque Paul Janson).

BELTJENS (Gustave) - ENCYCLOPEDIE du DROIT CIVIL BELGE

ENCYCLOPEDIE du DROIT CIVIL BELGE. Première partie : 1ère partie : Code civil annoté d'après : 1 Les principes juridiques; 2 : La doctrine des auteurs belges et français reproduite ou analysée: 3 : Les décisions des tribunaux et cours de Belgique et de France de 1814 à 1904. 6 vol. reliés cuir. 3ème éd. entièrement revue et considérablement augmentée, mise au courant de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence belges et françaises. 1905-06. Deuxième partie : Code de procédure civile (1814 à 1907), 2 vol. reliés cuir. Les huit volumes :

BELVA (Lucien), COENRAETS (Arthur), BELVA (Geneviève)

L'expropriation pour cause d'utilité publique. Généralités, formalités, indemnités. Larcier, 2e édition 1980, extrait des Novelles, broché, 292 p.

BEMMELEN (Jacob Maarten van)

Le droit pénal international. Recueil d'études en hommage à J. M. van Bemmelen. Leiden, 1965. G. E. Langemeijer : Le principe de territorialité; J. Enschedé : La compétence personnelle dans les législations de l'Europe occidentale; L. Hulsman : Transmission des poursuites pénales à l'état de séjour et exécution des décisions pénales étrangères; H. Schermers : L'immunité devant le droit pénal, en particulier en ce qui concerne les infractions aux règles de circulation; D.Wiersma : La fonction du psychiatre en droit pénal international ... Bien relié, très bon état.

BENCHIKCH (Madijd)

DROIT, LIBERTE, PAIX, DEVELOPPEMENT. Mélanges en l'honneur de M. Benchikch. Ed. Pedone, Paris, 2011. Etudes réunies par Stéphane Doumbé-Bille, Habib Gherari, Rahim Kherad. Broché, état neuf sous emballage.

BENEDEK (Wolfgang) and YOTOPOULOS-MARANGOPOULOS (Alice)

Anti-terrorist Measures and Human Rights. Papers from a symposium organized on the initiative of the Marangopoulos Foundation for Human Rights, by the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy and the Diplomatic Academy of Vienna held in Vienna on 30-31 October 2002. At head of title: Marangopoulos Foundation for Human Rights, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy. Includes bibliographical references and index.

BENEDEK (Wolgang), YOYOPOULOS-MARANGOPOULOS (Alice)

Anti-Terrorist Measures and Human Rights.The tragic events of 11 September 2001 have led to an intensification of measures against terrorism both at the level of states and international organisations. New laws and resolutions have been passed in order to strengthen national and international action against terrorism. Some of these measures violate human rights and have been introduced without respect for obligatory procedures under international human rights conventions for derogations in cases of emergency. This development has given rise to much concern worldwide. In order to analyse the many (human rights) questions posed by the intensified struggle against terrorism, a symposium was organised, on the initiative of the Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) of Athens, by the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC) in Graz and the Diplomatic Academy of Vienna together with the MFHR. This volume brings together most of the contributions to this high-level and in-depth discussion in edited, updated form. Among the issues analysed are the dangers entailed in the new doctrine of pre-emptive wars, the issue of the prevention of terrorism through measures addressing its causes and the strengthening of human security. The volume also contains an annex with major documents relating to the question of human rights and terrorism at universal and regional levels prepared by international organisations and NGO's, which represents a useful handbook on the topic.Martinus Nijhoff publishers, Leiden/Boston 2004.

BENOIT (G.), BRANDON (I.), GILLARDIN (J.)

Malades mentaux et incapables majeurs. Emergence d'un nouveau statut civil. Pub. des Facultés universitaires Saint-Louis, broché,1994.

BENOIT (G.), JADOUL (P.), VANWIJCK-ALEXANDRE (M.)

Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997. La Charte : Droit et immobilier, 1998, broché, 256 pp.

BENOIT G., SAMBON J. & JADOUL P.

Droit et immobilier : L'expropriation pour cause d'utilité publique- Ed 1993- La Charte.

BENOIT (G.), SAMBON (J.), JADOUL (P.)

L'expropriation pour cause d'utilité publique. Ed. 1993. La Charte.

BENOIT (Guy), DIERICKX (Eric), JADOUL (Pierre), MARLIERE (Gisèle), ROMBOUTS (Jokke)

L'administration provisoire - Examen de 10 ans d'application de la Loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens de certains incapables majeurs.Voorlopige bewindvoering - Studie van 10 jaar toepassing van de Wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen van bepaalde meerjarige onbekwamen. la Charte - die Keure, 2003.

BENOIT (Guy), DURANT (Isabelle), JADOUL (Pierre), VANWIJCK-ALEXANDRE (Michèle)

Le BAIL de RESIDENCE PRINCIPALE. La Charte, Collection : Droit du bail. 2006. Reliure cartonnée d'édition, 516 pg.

BENOIT-MOURY (A.), CAPRASSE O. (Collectif)

A. S. B. L., fondations et associations internationales. La Charte, 2004.

BENOIT-MOURY (A.), COUSY (H.), TILLEMAN (B.) (eds)

Le fonds de commerce- De handelszaak - Ingebond. die keure + IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsultenten + IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. 2001.

BENOIT-MOURY (Anne)

Code des sociétés. Wetboek van vennootschappen. Lois du 7 mai 1999. Le Moniteur belge du 6 août 1999 (2e éd.) a publié la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. Ce Code a l’ambition de rassembler en un tout cohérent les dispositions légales qui concernent la matière des sociétés.Le présent ouvrage a été conçu comme un outil de travail destiné à faciliter la tâche de rédaction et de conseil du praticien. Les textes nouveaux sont présentés en parallèle avec leurs correspondants anciens, tant en français qu’en néerlandais, de façon à mettre immédiatement en évidence les différences éventuelles de rédaction, voire de contenu, et à permettre de replacer la matière dans son contexte.La consultation du Code est optimisée grâce à divers outils : table des matières, liste des dispositions légales antérieures, table de concordance, dispositions légales modifiées, dispositions abrogatoires, transitoires et diverses (entrée en vigueur).Cette présentation comparée des textes par Anne BENOIT-MOURY, une des meilleures spécialistes de la matière, aidera de nombreux juristes dans la mise en œuvre de ces dispositions qui sont à la base de leur pratique quotidienne.Tiré à part du Répertoire Notarial.

BENOIT-MOURY (Anne), GEENS (Koen)

La coopération entre entreprises. De samenwerking tussen ondernemingen. Bruxelles/Brussel, Bruylant et Kluwer 1993, ingenaaid, broché. Coordination scientifique - Wetenschappelijke coordinatie : BENOIT-MOURY A., GEENS K.ASSOCIATION BELGE JURISTES ENTREPRISES - BELGISCHE VERENIGING BEDRIJFSJURISTEN

BENOIT-MOURY (A.), TILLEMAN (B), CAPRASSE (O.)

VENNOOTSCHAPSRECHT GEANNOTEERD, 2010. 8e editie. Rechtstak: 4.2. Economisch, handels- en vennootschapsrecht. R. Aydogdu, A. Blondeel, S. Bogaerts, O. Caprasse, D. Decloedt, A. De Graeve, Maarten De Man, D. De Marez, M. Denef, J. Du Mongh, E. Dursin, A. Fayt, A. François, S. Ghilain, W. Goossens, A. Jansen, F. Jenné, G. Lenaerts, E. Leroux, K. Macours, A. Masset, S. Mercier, L. Ostyn, J. Pattyn, E. Stassijns, N. Thirion, B. Tilleman, R. Van Boven, M. Vandenbogaerde, C. Van der Elst, E. Vanderstappen, K. Vandriessche, M. Vansteenbeeck, H. Vuye. die Keure, vastbladig, hardcover.

BENTHAM ( Jérémie)

Défense de l'USURE, ou lettres sur les inconvénents des lois, qui fixent le TAUX d'INTERET de l'ARGENT. Traduit de l'anglais sur la 4e édition par Turgot et précédé d'une introduction contenant une dissertation sur le prêt à intérêt. Paris, chez Malher et Cie. 1828. Relié, rousseurs dans le texte peu marquées, 292 pp.

BERAUD (Roger), DEBEAURAIN (Jean)

Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes. Relié-toilé, édition Sirey, 1981. Très bon état, 351 pp.

BERDAH (Jean-Pierre)

Fonctions et responsabilités des dirigeants de sociétés par actions. Bibliothèque de droit commercial dirigée par R. Houin. Sirey, 1974, broché. Tome 27.

BERENBOOM (Alain)

Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins. 3ème éd. 2005, Larcier - Création, Information, Communication. Broché, 512 pg.

BERENGER (Alphonse -Marc-M.-T.) 1785 -1866

de la justice criminelle en France, d'après les lois permanentes, les lois d'exception, et les doctrines des tribunaux. Paris, 1818, in- 8°; vj,616pg; reliure demi cuir, dos lisse, étiquette de titre.

BERGEL (Jean-Louis)

THEORIE GENERALE du DROIT. Collection dirigée par le Doyen Jean Carbonnier. Dalloz, 4 ème édition, 2003. Broché, 374 pg.La théorie générale du droit a pour objet de saisir le phénomène juridique par l'étude de sa raison d'être, de ses finalités, de ses concepts fondamentaux, de sa mise en oeuvre, de ses instruments, de ses méthodes...Au-delà des particularités constitutionnelles, législatives ou jurisprudentielles de chaque système juridique à un moment donné, il existe des alternatives philosophiques, politiques, socio-économiques, techniques..., des modes de raisonnements, des mécanismes intemporels et universels de la pensée juridique.La règle de droit n'est jamais que l'un des multiples points d'équilibre et de conjonction possibles entre des impératifs divers. Sa compréhension, son évolution et sa mise en oeuvre sont indispensables à toute activité juridique, théorique ou pratique, à quelque niveau que ce soit.Cet ouvrage étudie, dans une perspective méthodologique, le phénomène du droit, à travers ses fondements et son environnement, et la mise en oeuvre du droit, avec ses instruments et ses modes d'application.Cet exposé et cette réflexion sur "le pourquoi ?" et "le comment?" du droit s'adressent aussi bien à des juristes débutants qu'à des juristes confirmés et à des étudiants ou des universitaires qu'à des praticiens.

BERGER (Nathalie)

La politique européenne d'asile et d'immigration. Enjeux et perspectives. Bruylant, éd. 2000.

BERGMANS (Bernhard)

La protection des innovations biologiques. Une étude de droit comparé. Larcier,1991.Dans une première partie, l'auteur expose de manière compréhensible les fondements scientifiques par une description des composants essentiel du monde vivant et un aperçu des structures fondamentales des innovations biologiques. Il examine ensuite la situation juridique dans 9 pays : Belgique, France, Allemagne, Grande Bretagne, Pays-Bas, Suisse, USA, Canada, Japon). La deuxième partie est consacrée au domaine de la protection et la troisième aux conditions et à l'étendue de la protection. Broché, 508p.

BERLINGIN (M.), GRISARD (D.), KOHL (B.), MOUGENOT (D.), VAN ENIS (Q.)

Les CONDITIONS GENERALES. Collection du Jeune Barreau de Mons. Ed. Anthémis, 2009, broché, 136 pp.

BERNARD de SAINT AFFRIQUE (Jean)

La REFORME de l'ABSENCE. Préface de J. Carbonnier. Répertoire du Notariat Defrénois, Paris, 1979. Broché.

BERNS (Thomas)

Le droit saisi par le collectif. Collection : Droits-territoires-cultures. Alors que la philosophie moderne du droit semble s'organiser entièrement autour d'un sujet de droit individuel dans lequel elle trouverait son principe constitutif, force est de prendre acte aujourd'hui de la présence croissante de différents types d'entités plurielles dans et autour de la sphère juridique: quartiers associations, minorités, cultures, générations, genres, peuples, patrimoine commun, humanité... Comment les appréhender? Impliquent-ils un remodelage de l'idée même de sujet de droit? Peut-il s'agir de sujets collectifs de droit? Doit-on laisser émerger d'autres types et niveaux de références pour le discours juridique? Comment le droit, de nos jours, parvient à penser ce qui est collectif, tel est l'objet de ce recueil. Au-delà de la question trop frontale du sujet de droit, cet ouvrage explore les multiples ouvertures. souvent très spécifiques, offerte par le droit à des registres collectifs, de même que les stratégies déployées par les collectivités lorsqu'elles font pression sur le droit. Qu'invente-t-on, d'un côté et de l'autre, pour se rencontrer? En multipliant ainsi les relations des « collectifs » au droit, en envisageant tant ceux qui agissent sur le droit, que ceux au nom desquels, sur lesquels ou par lesquels on agit dans le droit, nous nous donnons la possibilité à la fois de « resituer », dans le temps et dans I'espace, les sujets du droit contemporain et de tester l'accueil que ce droit peut réserver à ce qui est nécessairement multiple, avec le risque assumé d'ébrécher l'interchangeabilité essentielle du sujet de droit traditionnel. Bruylant, 2004.

BERNS (Thomas), DOCQUIR (Pierre-François), FRYDMAN (Benoît), HENNEBEL (Ludovic), LEWKOWICZ (Gregory)

Responsabilités des entreprises et corégulation. Collection : Penser le droit. Editeur Bruylant, 2007. Face à l'impuissance des moyens juridiques, des dispositifs de corégulation s'ajustent aux contraintes actuelles, dans une logique qui s'écarte du modèle de l'ordre juridique, national ou international. Ce livre en trace les enjeux et les perspectives. La mondialisation accroît la puissance des entreprises en même temps qu'elle réduit les moyens des Etats de les contrôler. Cette redistribution des pouvoirs implique, de manière urgente, une redéfinition des responsabilités. La seule mission de l'entreprise consiste-t-elle à réaliser du profit ou doit-elle assumer d'autres devoirs vis-à-vis des ses travailleurs, de l'environnement, des Etats qui l'accueillent ou plus généralement des êtres humains dont elle affecte l'existence? C'est tout le débat actuel sur la responsabilité sociale" des entreprises. Mais quelle est exactement la nature de cette responsabilité : morale, juridique, voire politique? L'entreprise est-elle responsable et garante des droits de l'homme? Et surtout, comment de telles responsabilités peuvent-elles effectivement être mises en oeuvre et par qui ? Face à l'impuissance des moyens juridiques classiques, de nouvelles techniques de contrôle se développent, qui comptent moins sur la force de la loi que sur la pression des marchés, moins sur l'imposition de règles que sur la publicité de l'information. Codes de conduite, labels du commerce équitable, fonds éthiques, agences de notation ou de certification, normes de standardisation, autorités de surveillance, inspecteurs, informateurs, dénonciateurs, autant d'initiatives proliférantes, qui se concurrencent et parfois se complètent. Leur agencement finit par constituer, à la manière d'un bricolage, des mécanismes de corégulation, ajustés aux contraintes de notre temps, dont la logique s'écarte résolument du modèle de l'ordre juridique, national ou international. Ce livre en décrit les dispositifs. Il en analyse les enjeux et en trace les perspectives."

BERR (Claude)

L'exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales. Biblio. de droit commercial dirigée par R. Houin. Editions Sirey 1961, tome 3.

BERRIAT SAINT-PRIX (Ch.)

Cours de procédure civile et criminelle fait à la Faculté de droit de Paris. 5e édition, revue corrigée et augmentée des notes contenant dans leurs rapports avec la procédure, les dispositions législatives rendues dans le Royaume des Pays-Bas, et de notices sur la Jurisprudence Belgique, sur la matière. Tome premier contenant la première partie du cours de procédure civile et les premier et second livres de la deuxième. Tome second contenant la fin du cours de procédure civile et le cours de procédure criminelle. Bruxelles, 1823. Demi reliure cuir (petit manque sur le deuxième plat du tome I), dos lisse. (854 + 216 pp.)

BERRIAT-SAINT-PRIX (Félix)

Notes élémentaires sur le CODE CIVIL. Travail contenant seulement, mais sous chaque article sans exception, la filiation des idées et la discusion des questions de principes.Paris Videcoq Père & fils, 1845. -3 vol. in-8, demi-chagrin, tit. & tom. dorés sur dos à 4 faux nerfs, triples filets encadrants les caissons, plats marbrés.(coins émoussés avec lég. accident et petits manques de cuir en tête et en queue, des rousseurs), XV-496 / 632 / 876 p.

BERRYER (M.)

Leçons et modèles d'éloquence judiciaire. Rare première édition illustrée. Paris, 1838, Reliure dos cuir frotté. Quelques rousseurs sur les premières pages.

BERTHIAU (Denis) - Bibliothèque de Droit privé fondée par H. Solus et dirigée par J. Ghestin.

Le principe d'égalité et le droit civil des contrats. Bibliothèque de Droit privé fondée par H. Solus et dirigée par J. Ghestin. Tome 320 -L. G. D. J. 1999. Broché, neuf, 475pg.

BERTIN (M)

Ordonnances sur requête et référé avec formules. 2e éd., Paris, chez Durand et Pedone-Lauriel, 1878. Tome I : Ordonnances sur requête, 610p. Tome II : Ordonnances sur référé, 660p. Reliure cuir, dos à nerfs, plats marbrés.

BERTRAND (Brunessen)

Le JUGE de l'UNION EUROPEENNE, JUGE ADMINISTRATIF. La problématique du juge de l'Union européenne comme juge administratif est fondée sur la dialectique de l'organe et de la fonction. Il existe un rapport de rétroaction entre la fonction de juger l'administration et la création d'un droit administratif. Les fonctions du juge de l'Union en matière administrative sont ambivalentes. Il est le juge direct d'une administration européenne éclatée qui n'est pas investie d'une plénitude de compétence. La Cour de Justice s'est alors érigée en juge indirect des administrations nationales qui sont les administrations de droit commun de l'Union européenne. La transversalité du droit administratif européen donne ainsi une cohérence à la complexité de la fonction d'administrer en droit de l'Union. Corrélativement, le juge s'affirme comme protecteur des droits des administrés et arbitre de l'intérêt général et des intérêts particuliers. Sur le terrain contentieux, une dissociation s'opère entre le contentieux administratif et le contentieux constitutionnel. Cette bipartition, qui repose sur un critère finaliste, impose une lecture dualiste de certaines voies de droit. Au sein du contentieux administratif, il semble possible de dégager une théorie du contentieux qui repose sur la distinction entre contentieux de la légalité et plein contentieux. Cette classification est fondée sur un critère matériel, celui de la question posée au juge. Si le litige ne va pas au delà d'une question de légalité, il s'agit des contentieux éponymes de la légalité. Si la requête sollicite davantage qu'une appréciation de légalité, il s'agit des contentieux de pleine juridiction. C'est le cas des contentieux de la responsabilité ou de la réformation. Collection droit de l'Union européenne - Thèses. Collection droit de l'Union européenne dirigée par F. Picod. Thèses, 23. Bruylant, 2012.

BERTRAND (Christine)

L'agrément en droit public. Presses universitaires de la Faculté de droit - Université d'Auvergne. LGDJ, 1999. Broché, 294p."L'agrement peut etre defini comme un acte administratif unilateral entrainant la participation de son titulaire a une mission d'interet general en collaboration et sous le controle de l'administration. Il se distingue d'autres notions (comme l'autorisation) par l'importance et les modalites du controle apres octroi pesant sur l'agree. Son regime juridique est globalement identique a celui des actes administratifs unilateraux : malgre l'existence d'une concertation, l'agrement est accorde unilateralement par une autorite administrative. De plus, il n'a pas pour effet de creer des relations reciproques. Ce regime comporte cependant certaines specificites. Une habilitation est necessaire pour mettre en place un agrement. Elle a le plus souvent pour fondement une loi mais peut egalement prendre sa source dans les pouvoirs de police de l'autorite publique ou dans les normes de droit europeen. De plus, l'agrement entraine au profit de son titulaire l'attribution d'un statut privilegie. Enfin, l'agrement est un acte precaire car l'administration peut y mettre fin discretement. ".

BERTRAND (Véronique)

Transfert des contrats de travail et cession d'entreprise. Directive européenne et les droits belge, français, allemand. Collection droit social. 1988. Reliure luxueuse

BESSON (Emmanuel)

Traité pratique du PRIVILEGE du TRESOR en matière de contribution sur les bénéfices de guerre. Commentaire de la loi du 10 août 1922. Paris, Dalloz, 1923.

BEUDANT (Charles) (6)

Cours de droit civil français, 2ème éd. publiée par R. Beudant et Lerebourg-Pigeonnière. Tome VI : les donations entre vifs et les testaments avec la collaboration de P. Voirin. Paris, 1934. Broché, 371 pp.

BEUDANT (Charles) (6+7)

Cours de droit civil français, 2ème éd. publiée par R. Beudant et Lerebourg-Pigeonnière. Tomes VI & VII :les donations entre vifs et les testaments avec la collaboration de P. Voirin. Paris, 1934. Brochés.

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain

Démocratie et Procéduralisation du droit. Travaux des XVIes journées d'études juridiques J. Dabin, sous la direction de COPPENS (Philippe) et LENOBLE (Jacques). Broché, éd. 2000. Comment comprendre et édicter une règle légitime et efficiente pour maintenir un lien social dans une société pluraliste ? Comment répondre au problème du choix législatif entre plusieurs solutions possibles et relier les opérations d’édiction des normes à celles d’application de normes ? Ces deux questions sont au cœur de l’hypothèse de la procéduralisation contextuelle qui a fait l’objet des travaux des XVIe Journées d’études juridiques Jean Dabin. L’hypothèse de la procéduralisation contextuelle se caractérise par l’attention soutenue qu’elle porte aux modifications que les normes exercent sur les contextes dans lesquels elles s’insèrent. Mais, inversement, elle entend également montrer les effets que les contextes exercent sur les normes. Dans cette perspective, les questions de justification et les problèmes d’application ne peuvent plus être nettement séparés. La justification des normes et l’application des normes rétroagissent l’une sur l’autre et sont reliées par le concept d’efficience.

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain

Famille, droit et changement social dans les sociétés contemporaines. Travaux des VIIIes Journées d'études juridiques Jean Dabin. Bruylant, 1978. (Volume XI).

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain -(XIIIes Journées d'études juridiques J. Dabin)

La réparation des dommages catastrophiques. Les risques technologiques majeurs en droit international et en droit communautaire. (XIIIes Journées d'études juridiques J. Dabin. 1990.

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain

Licéïté en droit positif et références légales aux valeurs. Contribution à l'étude du règlement juridique des conflits de valeurs en droit pénal, public et international. Notes et documents. Xèmes Journées juridiques Jean Dabin - Octobre 1980. Ed. Bruylant,1982. Reliure luxueuse, 706 pp. Volume XIV.

Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain -Droit judiciaire

L'évolution du droit judiciaire au travers des contentieux économique, social et familial. Etude comparative. Actes des XIes Journées d'études juridiques Jean Dabin. 1984. (Volume XV). Reliure luxueuse,

Bibliothèque de la Fondation P.-H. SPAAK

La crise des paiements internationaux et le développement du commerce Est-Ouest. 1976. Bruxelles, Etablissements Bruylant. Relié, 160 pg.

Bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris

La procédure arbitrale relative aux investissements internationaux. Auteurs: Bernard Audit, Adrien Canivet, Antonio Crivellaro, Andrea Giardina, Charles Jarrosson, Charles Leben, Sophie Lemaire, Sébastien Manciaux, Jean Matringe, Yves Nouvel, Raphaële Rivier, Noah Rubins, Carlo Santulli, Thomas W. Wälde, Roland Ziadé.Sous la direction de Charles Leben.Comment résoudre par l'arbitrage vos litiges en matière d'investissements internationauxCollection : Bib. de l'Institut des hautes études internationales de Paris. LGDJ et Anthémis, 2010.

BICENTENAIRE du CODE de COMMERCE - TWEEHONDERD JAAR WETBOEK van KOOPHANDEL

RD-TBH, Larcier, 2007. Bruyneel André, Malcolm A. Clarke, Isabelle Corbisier, Koen Geens, Guy Horsmans, Marc Huybrechts, et A.Reliure d'édition, 389p.

BINET-GROSCLAUDE (Aurélie)

L'avant-procès pénal : étude comparée Angleterre-France. De nombreuses réformes portant sur la procédure pénale ont été votées de chaque côté de la Manche depuis une quinzaine d’années. Dans ce contexte, l’objet de cette recherche est d’interroger les liens entre les avant-procès anglais et français afin d’examiner la pertinence qu’il y a à considérer le procès équitable comme l’élément central d’un possible rapprochement entre ces deux systèmes procéduraux.Il en ressort que si la notion de procès équitable est indubitablement un élément dans le rapprochement, elle n’en est pas moins qu’une composante parmi d’autres. L’amorce d’une convergence des systèmes est, en effet, bien antérieure à l’apparition du procès équitable. De plus, d’autres éléments – liés, d’une part, à l’intrusion croissante de l’idée d’efficacité et de gestion dans le domaine de la justice, et, d’autre part, à la place grandissante des procédures sécuritaires – tendent aujourd’hui à prendre le pas sur l’élément fédérateur que se veut toujours être le procès équitable qui se mue malheureusement souvent, au contact de ces nouveaux impératifs, en garantie formelle. Cette étude a reçu le deuxième prix de thèse du Centre Français de Droit Comparé en 2010. Bruylant, 2011 - Couverture souple, 775p. Code Strada.

BIQUET-MATHIEU (Christine)

Le sort des intérêts dans le droit du crédit. Actualité ou désuétude du Code civil? Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège. 1998. Relié, 803 p.

BIQUET-MATHIEU (Christine)

Sûretés et procédures collectives. CUP, vol 100, Anthémis 2008, 270p.

BIQUET-MATHIEU (Christine)*, WERY (Patrick)*

La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège. La Charte, 2005. * sous la direction de...Attendue depuis longtemps, la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette loi, qui transpose la directive européenne 1999/44, impose au vendeur de délivrer une chose conforme au contrat. Elle prévoit, en faveur du consommateur, des droits légaux destinés à sanctionner un défaut de conformité. Elle vise aussi à assurer plus de de transparence dans les garanties commerciales.Cet ouvrage collectif fait le tour des principales questions que soulève la loi. Il situe aussi les nouvelles dispositions dans leur environnement légal.Les sujets suivants sont traités: L' obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le droit commun - Présentation générale de la garantie des biens de consommation - La notion de conformité et l'articulation des délais - Les droits légaux du consommateur en cas de défaut de conformité - Les garanties commerciales et l'action récursoire du vendeur final dans la vente au consommateur - La garantie des biens de consommation dans son environnement légal: la sécurité des produits et la responsabilité du fait des produits. En annexe ont été repris une série de textes légaux intéressant la matière.

BIRON (H.), DAUW C.)

Aspecten van de ondernemingsgroepen. Studiecentrum ondernemingsgroepen. Aspects des groupes d'entreprises. Centre d'études des groupes d'entreprises. Kluwer, 1989.

BIRON (H. ), DAUW (C.)

De fiscaalrechtelijke erkenning van vernootschapsgroepen. La reconnaissance des groupes de sociétés en droit fiscal. Relié, éd./uit.Kluwer,1989, gebond/relié.

BIRON (H.), DAUW (C.)

Ondernemingsdiscontinuteit - Discontinuité des entreprises. Reddition des comptes et évaluations: aspects juridiques/comptables. Verslagen van het colloquium gehouden te Brussel 1983. Kluwer.

BISMUTH (Régis)

La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le droit international public. Bruylant, 2011. Collection : Mondialisation et droit international. Cet ouvrage propose de lever le voile sur les rouages juridiques de la gouvernance financière internationale tout en mettant en relief les problèmes de transparence et de légitimité démocratique qu’elle soulève.

BIVORT (J.-B.), RUELENS (P.)

Commentaire sur la loi communale de la Belgique du 30 mars 1836 et les lois qui l'ont modifiée. Bruxelles, 1882-Relié.

BLANCQUAERT (Edgard)

Album Edgard Blancquaert. De gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat door kollega's vakgenoten en oud-leerlingen.Tongeren, 1958. 488 pp., + nums. fold maps, 4to, cloth.

BLANPAIN (Roger)

Liber amicorum Prof. Dr. Roger Blanpain, 1998. Ed. die keure, 856 pg., reliure toile. Etat strictement neuf. 46 bijdragen van eminente juristen vormen een boeiend overzicht van actuele items ingedeeld in 'Europees recht', 'arbeidsrecht', 'arbeidsverhoudingen en collectief overleg', 'sociale zekerheid en fiscaliteit', 'sportrecht' en 'overige rechtstakken'. Deze uitgave is niet meer beschikbaar bij die keure.

BLANPAIN (Roger) & BOYAERT (Alain)

Glossaire du droit du travail et des relations du travail en Belgique. Glossarium van het arbeidsrecht en de arbeidsverhoudingen in Belgïe. Bruylant & Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. 1995.

BLOCKERYE (Thierry)

Acquisitions et fusions. Collection de l'Ecole Supérieure des Sciences fiscales. Bruylant, 2004.

BLONDEL (Maurice)

L'ACTION : Vol. 1 : Le problème des causes secondes et le pur agir. Vol. 2 : L'action humaine et les conditions de son aboutissement.Bibliothèque de philosophie contemporaine. Librairie Félix Alcan, 1935/1937.

BLONDEL (Maurice)

Léon OLLE-LAPRUNE (1839-1989). Les maîtres d'une génération. Librairie Bloud et Gay. Broché, 154 pp. Etat neuf, non coupé, portrait en frontispice.

BLONDIAU (P.), MAINGAIN (B.), CLAEYS (T.), CARLIER (E.)

La rupture du contrat de travail. Chronique de jurisprudence 1996-2001. (Extrait du JTT). Broché, édition 2003. Larcier.

BLUMANN (Claude) - Collection droit de l'Union européenne dirigée par Fabrice Picot

Vers une POLITIQUE EUROPEENNE de l'ENERGIE. L.'énergie se trouve placée sous le signe du paradoxe dans les traités constitutifs des Communautés européennes. Deux des trois traités de base lui sont consacrés mais le traité CEE, épine dorsale de la future Union européenne, ne comporte aucune disposition spécifique visant l'énergie.Ce secteur se trouve ainsi placé dans le droit commun des activités de l'Union, notamment au regard des règles sur le marché intérieur et sur la concurrence. Ceci se révèlera très insuffisant lorsque vont apparaître à partir du début des années soixante-dix quelques grandes crises qui vont secouer la Communauté et ses États membres. Le degré de vulnérabilité énergétique de l'Union va alors apparaître de manière criante, encore plus compte tenu de la vacuité des compétences de l'Union en matière de relations extérieures énergétiques, alors même que l'approvisionnement externe constitue une question cruciale, sinon vitale.Les institutions communautaires vont cependant dans le silence des textes s'efforcer de développer un certain nombre d'actions et, en particulier, la Commission va s'investir très fortement dans la mise en place du marché intérieur de l'énergie, visant notamment à démanteler les grands groupes historiques, à faire nouer une concurrence effective et à intensifier les échanges entre les États membres.Parallèlement des actions plus qualitatives vont se développer sur le terrain de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie, sur celui des énergies nouvelles et renouvelables et de plus en plus l'énergie va se trouver placée sous le regard des contraintes environnementales, comme en atteste le débat sur la place de l'énergie nucléaire, l'idéal difficile à atteindre étant de concilier ces exigences avec celles de l'autonomie énergétique de l'Union.Marqué par les difficiles rapports avec la Russie concernant les livraisons de gaz naturel et de pétrole, le constituant européen va se résoudre, d'abord dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe, puis le traité de Lisbonne à consacrer une politique commune de l'énergie (article 194 TFUE). Celle-ci se fonde sur d'ambitieux objectifs, notamment au regard de la question de l'approvisionnement et du marché intérieur et prévoit un certain nombre de moyens juridiques pour les atteindre, grâce notamment à la procédure législative ordinaire. Il laisse cependant en suspens certaines questions délicates telles la fiscalité énergétique ou la conclusion d'accords avec les pays tiers. Bruylant, 2012.

BOCKEN (Hubert)

De gerechtelijke hervorming, Verslagboek van het congres van 30 november 2011 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. die Keure, 2012. Hard cover, 246p.

BOCKSTEINS (Harry), RIGAUX (Marc), COX (Guy)

Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingenScripta manent Jan Rombouts. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.mei 2012 | 575 blz.